SMŠ  Štrorlístok, Trenčín

SMŠ Štrorlístok, Trenčín

Orechovská 14
91105 Trenčín
IČO: 42020042

Informácie o inštitúcii SMŠ Štrorlístok, Trenčín

 

O nás

 

Máte doma dieťa, ktoré potrebuje špeciálny prístup, pretože je postihnuté, ale radi by ste mu dopriali aby sa mohlo stretávať a hrávať s rovesníkmi ako každé iné dieťa?

Máte doma dieťa, ktorému širšia rodina, či okolie nerozumie, pretože je výnimočne nadané?

Máte doma dieťa, ktoré pravidelne navštevuje logopedičku, ale potrebovalo by denný intenzívny nácvik správnej výslovnosti?

Máte doma dieťa, ktoré je zdravé, ale radi by ste mu do života vložili skúsenosť stretnúť sa s ľudskou rôznorodosťou, poznávať ju a učiť sa ju akceptovať?

Potom je tu pre Vás materská škola, ktorú hľadáte.
Súkromná materská škola rodinného typu ŠTVORLÍSTOK v Trenčíne na Orechovskej ulici je prvým a zároveň jediným integrovaným zariadením v meste, kde sa denne vo vzájomnej harmónii stretávajú zdravé a výnimočne nadané deti s deťmi s telesným, rečovým či mentálnym postihnutým, čím sa stáva ukážkovým príkladom toho, o čo sa snažia školské zariadenia v celosvetovom meradle v rámci požiadaviek Európskej únie a v súlade s právami detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Funkcie integrovanej materskej školy
-špeciálnopedagogický prístup ku každému dieťaťu
-diagnostický pobyt detí
-každodenná individuálna logopedická starostlivosť
-špeciálnopedagogické a logopedické poradenstvo rodičom
-každodenná predškolská príprava pre predškolákov
-výuka anglického jazyka odbornou lektorkou

Materská škola sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene, izolovanom od hluku mesta (2 minúty autom po prejdení cestného mosta cez Váh). Devízami sú rozsiahly školský dvor a záhrada, v ktorej deti celoročne trávia pobyt vonku pri voľnom pohybe a hrách podľa vlastného výberu a celková bezbariérovosť prostredia.
O deti sa stará odborne vysokoškolsky pripravený a plne kvalifikovaný kolektív špeciálnych a predškolských pedagógov.

Filozofia materskej školy
Podstatou fungujúcej integrácie je rovnoprávnosť všetkých zúčastnených skupín detí,  rovnocenné rešpektovanie ich práv a naplnenie ich špeciálnych potrieb, pretože každé dieťa, zdravé alebo s postihnutím, ako jedinečná bytosť má svoje špeciálne potreby. Filozofiou materskej školy je pristupovať k dieťaťu, rešpektujúc jeho individualitu a špecifiká jeho osobnosti.

 

Charakteristika a koncepčné zameranie súkromnej materskej školy

Súkromná materská škola ktorá integruje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému nášho školstva. Začala pôsobiť 1.9.2007 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo: CD-2006-10534/29368-2:096 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky . Je to predškolské zariadenie, v ktorom sa okrem zdravých detí stretávajú i deti s postihnutím telesným, mentálnym, zmyslovým, komunikačným či kombinovaným, vo vekovom rozmedzí 2 až 8 rokov.

 

Úlohy a ciele MŠ

umožniť integráciu detí s postihnutím a inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami medzi deti zdravé
umožniť súrodencom – zdravým i postihnutým pobyt v SMŠ v spoločnej skupine
umožniť diagnostický pobyt v MŠ deťom, ktoré nemajú zatiaľ stanovenú, respektíve ukončené stanovenie diagnózy. (Počas diagnostického pobytu je dieťaťu vypracovaná špeciálnopedagogická diagnostika a pri ukončení pobytu v SMŠ záverečné špeciálnopedagogické hodnotenie dieťaťa).
umožniť deťom s postihnutím čo najvčasnejší kontakt (cca od 2. roku) s iným prostredím než domácim vo forme návštev MŠ – spolu s rodičom.
poskytovať rodičom postihnutých detí od raného veku včasné špeciálnopedagogické poradenstvo

 

Obsahovou náplňou pôsobenia SMŠ je (na základe doterajších pozitívnych výsledkov a skúseností) integrácia deti s postihnutím do všetkých činností a aktivít (organizačných foriem), ktoré sa v materskej škole v priebehu dňa vykonávajú, t. j. uplatňovanie tzv. funkčnej integrácie ako najvyššieho možného stupňa integrácie zdravotne postihnutých detí, resp. detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľka MŠ: Mgr. Jana Masariková

E-mail: stvorlistok@atlas.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit